SPLOŠNI POGOJI NAJEMA AVTODOMA

Pogodbeni stranki, najemnik in najemodajalec, s podpisom teh Splošnih pogojev potrjujeta da jih sprejemata in se obvezujeta da jih bosta spoštovala.

1. Pogoji najema

Avtodom lahko najema oseba, ki:

 • se izkaže z osebnim dokumentom s sliko da je starejša od 23 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije najmanj 3 leta.

2. Rezervacija termina in rok plačila

Po potrditvi termina najemodajalec najemniku posreduje predračun z veljavnostjo treh dni. Najemnik se obvezuje, da bo v treh dneh po prejemu predračuna plačal 50% predračunske vrednosti, s čimer je rezervacija potrjena. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati 14 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, ki so potrjene manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora celoten predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. Če najemnik plačil na izvede v zgoraj navedenih rokih, se šteje da se je odpovedal rezervaciji.

Pogoji odpovedi rezervacije:

 • Če najemnik odpove rezervacijo več kot 60 dni pred prevzemom avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 90% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 100% dobropis z veljavnostjo 2 leti.
 • Če najemnik odpove rezervacijo med 60 in 15 dnem pred prevzemom avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 50% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 90% dobropis z veljavnostjo 2 leti.
 • Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 15 dni pred prevzemom avtodoma, bo zaračunan 100% znesek celotnega najema ali se izda 80% dobropis z veljavnostjo 2 leti.

Če najemnik ne more odpotovati v predvidenem terminu lahko prenese svojo rezervacijo na drugega najemnika, ki izpolnjuje pogoje, vendar mora za to pridobiti soglasje najemodajalca. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije najemodajalec bremeni najemnika za 50 EUR administrativnih stroškov.

3. Cena

Cena najema se obračuna po ceniku objavljenem na spletni strani najemodajalca in je odvisna glede na vozilo in termin najema.

Cena vključuje:

 • najem vozila za dogovorjeno časovno obdobje,
 • 22% DDV
 • obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo, z dodanim zavarovanjem asistence
 • 400 kilometrov na dan najema, presežek se zaračuna po vrniti vozila in sicer v višini 0,3€/km,
 • vso osnovno opremo: kabel za elektriko euro adapter, cev za vodo s priključkom, stabilizatorje, klini in pritrdilne pasove za tendo, kladivo, klešče za plin in pozimi verige, metlico in lopato.

Pri vsakem najemu se plača tudi fiksne stroške v višini 145,00€, ki zajemajo stroške primopredaje, WC kemikalije, plin, razgradljivi WC papir, slovenska vinjeta, zunanje in notranje čiščenje.

4. Prevzem vozila in varščina

Najemnik vozilo prevzame skladno z dogovorom, sicer pa med 12.30 in 16.00 uro na dan začetka najema in vozilo vrne do 10.00 ure na dan vračila vozila. Najkasneje ob prevzemu vozila je najemnik dolžan najemodajalcu vplačati varščino, ki je odvisna od nabavne vrednosti vozila in se giblje od 600€ do 1.300€.

Varščina je namenjena za pokrivanje morebitnih stroškov, ki bi lahko nastali v času trajanja najema in za katere je odgovoren najemnik, kot npr.:

 • pokrivanje odbitne franšize pri škodah iz kasko zavarovanja in izgube bonusa pri zavarovanju, za vsak škodni primer posebej. Če je najemnik udeležen v več škodnih dogodkih, mora najemodajalcu poravnati odbitno franšizo za vsak škodni primer, ne glede na krivdo. V primeru če se v kateremkoli postopku izkaže, da najemnik ni odgovoren za škodni primer in drugi udeleženec ali njegova zavarovalnica, najemodajalcu povrneta vso škodo, pa je najemnik upravičen do vrnitve zneska v višini odbitne franšize,
 • saniranju morebitnih poškodb na vozilu ali opremi,
 • pokrivanju morebitnih zamudnin pri nepravočasni vrnitvi vozila,
 • in pri drugih kršitvah pogodbe ali teh splošnih pogojev.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku izročil avtodom očiščen in brezhiben, s polnim rezervoarjem goriva in jeklenko napolnjeno s plinom in pripadajočo opremo, navedeno v pogodbi ali teh pogojih.

Pogodbeni stranki ob prevzemu pregledata celoten avtodom, preverita delovanje naprav in podpišeta prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbe o najemu. V prevzemni zapisnik se vpišejo vse morebitne pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe bivalnika, morebitne poškodbe se tudi fotografirajo in tako dokumentirajo. Fotografije hranita obe stranki do vračila varščine ali do ugotovitve višine škode in osebe odgovorne za škodo. Če najemnik fotografij ne hrani, ne more ugovarjati verodostojnosti najemodajalčevih fotografij.

Najemnik se zavezuje da bo vozilo vrnil v predvidenem terminu na mesto kjer ga je prevzel. Ob vrnitvi mora vozilo imeti:

 • prazen rezervoar za odpadno in čisto vodo,
 • poln rezervoar za gorivo,
 • prazno kaseto in očiščeno školjko WC-ja,
 • grobo očiščeno notranjost,
 • poln rezervoar s tekočino Ad-Blue

Ob vrnitvi pogodbeni stranki zapisniško ugotovita stanje vozila in preverita delovanje vseh naprav. Vse ugotovljene pomanjkljivosti se vpišejo v prevzemni zapisnik in fotografirajo ter se obračunajo po ceniku.

V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih postavk se od varščine odbije:

 • 25€ za praznjenje odpadne vode,
 • 50€ za praznjenje in čiščenje WC kasete,
 • polnjenje rezervoarja v višini stroškov goriva in dodanih 20€,
 • dotočenje tekočine Ad Blue 10€.

V primeru zamude pri vračilu vozila se najemnik zaveže plačati:

 • 105€ za čas zamude do 5 ur,
 • 400€ za čas zamude nad 5 do 12 ur,
 • celoten znesek varščine v primeru zamude več kot 12 ur,
 • v primeru zamude za več kot 24 ur poleg zgoraj opredeljenih stroškov še 250€ za vsak nadaljnji začeti dan zamude.

Najemojemalec je seznanjen da v vozilu ni dovoljeno kaditi, v primeru cigaretnega vonja v vozilu se najemniku obračuna kazen v višini 300€.

Celoten znesek varščine se najemojemalcu povrne najkasneje v roku 8 delovnih dni po vračilu avtodoma, v kolikor se vozilo vrne pravočasno, nepoškodovano in urejeno skladno s temi splošnimi pogoji.

5. Pogoji za vožnjo

Najemnik se zavezuje, da bo vozilo upravljal vestno kot dober gospodar in spoštoval vse prometne predpise v državi potovanja. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vse morebitne stroške ali kazni ki bi s strani oblastnih organov bile posredovane najemodajalcu kot lastniku vozila. Poleg najemnika lahko vozilo v času potovanja vozi tudi drug voznik, ki potuje skupaj z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje najema po teh splošnih pogojih in ki je kot dodatni voznik naveden v pogodbi o najemu.

6. Okvare na avtodomu in popravila v času najema

Najemnik se zavezuje, da bo o vsaki okvari nemudoma obvestil najemodajalca na telefonsko št. +386 41 366 141 oz. +386 40 838 220, ali na elektronski naslov booking@hisanakolesih.com in se z njim dogovoril o načinu popravila. Najemnik brez predhodnega dogovora z najemodajalcem ne sme posegati v vozilo, niti v motorni, niti v bivalni del.

Najemodajalec najemniku ne bo priznal nobenih stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena, koordinirana in potrjena tudi s strani najemodajalca.

V primeru okvar na vozilu, zaradi katerih se vozilo nahaja na servisu 48 ur ali več je najemnik upravičen do vračila neizkoriščenega dela najemnine za čas popravila. Vendar pa najemnik te pravice nima, če je do okvare prišlo zaradi nepravilne uporabe vozila, prometne nesreče, višje sile (vremenske ujme, potresi…), ali kateregakoli razloga izven vpliva najemodajalca. Kot nepravilna uporaba vozila se šteje vsaka uporaba, ki nasprotuje veljavni zakonodaji ali načelom ravnanja s skrbnostjo dobrega gospodarja. V takih primerih je najemnik dolžan poravnati tudi vse stroške popravila. Poškodba in uhajanje zraka iz poškodovane pnevmatike se ne šteje za okvaro, in za sanacijo je odgovoren najemnik sam.

7. Ravnanje pri nezgodi

V primeru kakršnekoli nezgode (prometna nezgoda, vlom, vandalizem, itd.), je najemojemalec dolžan dogodek nemudoma prijaviti najbližji policijski postaji, ne glede na državo potovanja, in hkrati o dogodku nemudoma obvestiti najemodajalca.

V primeru nezgode z več udeleženimi vozniki mora najemnik zagotoviti izpolnitev obrazca »evropsko poročilo o prometni nezgodi« ter tako morebitne policijske zapisnike kot evropsko poročilo ob vrnitvi vozila izročiti najemodajalcu.

V kolikor najemnik opusti katero od zgoraj navedenih ali z zakonom predpisanih dolžnosti ob prometni nezgodi ali škodnem dogodku, je dolžan najemodajalcu poravnati vso morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, vključno s plačilom zavarovalnine, če bi zavarovalnica iz razlogov, ki jih je povzročil najemnik, odklonila plačilo škode.

8. Ključi, dokumenti vozila

Najemnik se obvezuje, da bo ob zapustitvi vozila s seboj imel prometno dovoljenje in vžigalni ključ ter ključ za zaklepanje vrat vozila, ker je to pogoj za plačilo zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja za primer kraje. Za kršenje te dolžnosti najemnik najemodajalcu odgovarja po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

9. Odgovornost najemodajalca

Najemodajalec se zavezuje, da bo ob odhodu najemniku izročil tehnično brezhibno vozilo brez kakršnekoli okvare ali pravne napake. Če najemodajalec ob času prevzema ne more oddati dogovorjenega rezerviranega vozila (nezgoda, okvara…), je dolžan najemniku zagotoviti ekvivalentno vozilo (letnik, znamka, oprema) ali vozilo višjega cenovnega in kvalitetnega standarda, brez doplačil.

10. Kampiranje in uporaba avtodoma izven kampov

Najemnik se zavezuje, da bo v vsaki državi kjer bo potoval upošteval pravila dovoljenega glede prenočevanja oz. kampiranja izven kampov. Najemnik je odgovoren za vse takse, kazni in morebitne pristojbine povezane z napačnim ali nedovoljenim parkiranjem ali kampiranjem, hkrati pa je v primeru morebitnega zasega avtodoma s strani oblastnih organov dolžan najemodajalacu povrniti vse stroške povezane s tem in mu povrniti izgubo dohodka v primeru, če takšen poseg pomeni zamudo pri vrnitvi avtodoma najemodajalcu.

11. Živali

V vozilih najemodajalca ni dovoljeno prevažanje ali bivanje živali. Če najemnik prepoved krši, je dolžan plačati stroške globinskega in kemijskega čiščenja v višini 300€.

Najemodajalec najemniku lahko izda soglasje za prevoz živali, razmerja v zvezi s tem pa stranki dogovorita v pogodbi.

12. Sledenje vozila

Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS lokatorjem.

13. Splošna določila

Pogoji so zapisani v dveh enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme en izvod.

14. Osebni podatki

Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitve te pogodbe skrbno hranil, ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu.

V kolikor se pogodbenika dogovorita da sme najemodajalec kontaktne podatke uporabiti tudi za druge namene (obveščanje o ponudbah, promocija, ipd.) se stranki o tem dogovorita v pogodbi.

15. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se zavezujeta da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe poskusili rešiti z medsebojnim dogovorom.

Stranki sta soglasni, da se spori iz te pogodbe rešuje na podlagi določil Pogodbe in teh Splošnih pogojev, tam kjer Pogodba ali Splošni pogoji tematike ne urejajo pa se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Če stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta rešiti spora, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Hiša na kolesih

Soles d.o.o.