SPLOŠNI POGOJI NAJEMA AVTODOMA

1. Splošni pogoji poslovanja osebni podatki, naročniška razmerja, baze

Uvodne določbe

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s Hiša na kolesih - SOLES d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik stiritve). Šteje se, da je posameznik seznanjen Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Zbirke osebnih podatkov

Ponudnik storitve zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih in ponudbah ponudnika storitve.

Osebi podatki, ki jih ponudnik storitve zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa ponudnik storitve lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščana o dejavnostih ponudnika storitve. Ponudnik storitve sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

S sodelovanjem v nagradnih igrah uporabnik dovoljuje, da ponudnik storitve, osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov booking@hisanakolesih.si ali preko telefona št. +386 41 366 141 ali +386 31 732 777 zahteva, da ponudnik storitve trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o ponudbah ponudnika storitve. Ponudnik storitve bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).

Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.hisanakolesih.com, www.kucanakotacima.com in www.slovenicamper.com so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

Shranjevanje osebnih podatkov

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

Znamke Hiša na kolesih, Slovenia camper in Kuča na kotaćima

Znamke Hiša na kolesih, Slovenia camper in Kuča na kotaćima in njeni logotipi so zaščiteni pri Uradu za intelektualno lastnino in last podjetja Hiša na kolesih - SOLES d.o.o.. Vsaka zloraba znamk ali logotipov bo imela kazenskopravne ali odškodninske posledice.

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik storitve si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.hisanakolesih.com vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

V primeru, da posameznik ne zahteva prepovedi uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik storitve zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletnih straneh www.hisanakolesih.com., www.sploveniacamper.com ali www.kucanakotacima.com

Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 031 732 777 ali na elektronsko pošto booking@hisanakolesih.com.

2. Splošni pogoji najema avtodoma - sestavni del pogodbe o najemu

Pogoji najema
 1. Avtodom lahko najame oseba, ki:
  • se izkaže s vsaj dvema (2) osebnima dokumentoma in kreditno kartico (oz predloži veljaven: 1. OSEBNI DOKUMENT S SLIKO 2. VOZNIŠKO DOVOLJENJE 3. KREDITNO KARTICO (tudi ob dokupu 100 % zavarovanja, zaradi prometnih prekrškov in suma sodelovanja pri tatvini)),
  • je starejša od 23 let,
  • ima najmanj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje,
  • je redno zaposlena,
  • ni bila nikoli obsojena, ali ni bila, niti ni v postopku zaradi kaznivih dejanj,
  • je izkušen voznik,
  • se zaveže, da bo ravnal kot dober gospodar in
  • s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu popolnoma točne podatke.
 2. Najemnik ne sme dati avtodoma v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z avtodomom sme upravljati zgolj oseba, ki je navedena v pogodbi. Najemnik mora upoštevati cestnoprometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika tudi kadarkoli v prihodnosti. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni ali stroške prometnih nesreč in zavarovalnic, ki jih je povzročil najemnik v času najema avtodoma. Kazni in stroški lahko nastanejo tudi po najemu zato ima najemodajalec pravico terjati najemnika tudi do 2 leti po najemu. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).
 3. V avtodom ni dovoljeno voditi domačih živali, razen v primeru posebnega dogovora. V nasprotnem primeru bo zaračunana kazen v višini 100 €.
 4. Pri najemu so prevoženi kilometri omejeni na 400km na dan. Vsak dodatni kilometer se zaračuna po ceniku 0,30€/km.
 5. Vsa vozila namenjena najemu so opremljena z napravo za sledenje.
Zavarovanje avtodoma:
 1. Avtodom je kasko zavarovano z 1 % odbitne franšize. V primeru nezgode, ki se krije iz naše zavarovalne police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa. V kolikor se pri vozniku (najemniku) v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila, ki jih zavarovalnica najemodajalcu ne krije, v celoti v breme najemnika (tudi izguba dohodka, bonusa, ipd., ki ga utrpi najemodajalec).
 2. Najkasneje ob prevzemu avtodoma najemnik deponira kavcijo v višini med 600,00€ in 1.300,00€, za kritje morebitnih stroškov: odbitne franšize v primeru nezgode, manjših poškodb, ki ne presegajo višine odbitne franšize, zamude pri vračilu avtodoma, stroške morebitnega čiščenja in goriva, poškodovane ali manjkajoče opreme in inventarja, ki jih kasko zavarovanje ne vključuje in morebitni potni stroški za prevoz avtodoma od sedeža podjetja do pooblaščenega servisa.
 3. Kavcija se v celoti vrne ob vračilu avtodoma v roku 8 dni, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Avtodom je vrnjen v brezhibnem stanju (v primeru kraje avtodoma se kavcija ne vrne), znotraj in zunaj očiščeno in s polnim rezervoarjem goriva, pogoj je tudi, da v avtodomu vse naprave delujejo in da je avtodom vrnjen v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. Vsaka poškodba se obračuna posebej. Pri poškodbi se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tako tudi časovni in potni.
Stroški v primeru zamude z vračilom (brez pisnega soglasja najemodajalca):
Čas zamude Strošek
1 do 5 ur 105,00€
6 do 12 ur 220,00€
več kot 12 ur zapade celotna varščina: 600,00€ – standardni, višji in nadstandardni razred med 600,00€ in 1.300,00€
več kot 24 ur dodatno 250,00€ za vsak nadaljnji dan in kazenska odgovornost, zapade celotna varščina

V primeru, da kavcija ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak.

Okvara avtodoma (motorja) na poti

V primeru, da je avtodom vozen in večji del funkcij deluje, je najemnik opozorjen, da ima možnost napako odpraviti in po predhodnem soglasju mu ponudnik storitve vrne stroške. V primeru okvare avtodoma (ne notranje opreme), najemnik poskrbi za odpravo napake na najbližjem usposobljenem servisu in nemudoma obvesti ponudnika storitve. Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor se nedvomno ugotovi, da je do okvare prišlo na samem potovanju, po krivdi najemnika. Najemnik mora v takem primeru ravnati, kot da je na poti s svojim avtodomom. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o napaki ali prometni nezgodi. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti avtodoma z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

Prevzem in vračilo avtodoma

Ob prevzemu in vračilu avtodoma stranki pregledata avtodom in podpišeta stanje izdanega avtodoma. Enako storita ob vračilu avtodoma. Ob prevzemu avtodoma se stranki predstavi delovanje naprav v avtodomu in opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi. Ob prevzemu avtodoma se sklene najemna pogodba (katere sestavni del so tudi ti splošni pogoji najema). Ob predaji avtodoma se pregleda količina goriva v rezervoarju, katerega v enakem stanju tudi vrnete, v nasprotnem primeru se razlika odšteje od vaščine. V primeru prostovoljnega predčasnega vračila avtodoma, ponudnik storitve ni dolžan vrniti sorazmernega dela najemnine avtodoma. V kolikor ni dogovorjeno drugače se avtodomo prevzame med 12. in 16. uro prvi dan in vrne do 10. ure zadnji dan najema.

Postopek v primeru nesreče ali kraje avtodoma ali suma zlorab

V zgoraj naštetih primerih (v kolikor je le mogoče) najemnik najprej poskrbi za prvo pomoč udeležencev. Nemudoma obvesti najemodajalca in policijo, da se dogovorijo o nadaljnjem postopku. Obvezno mora biti narejen policijski zapisnik! V primeru suma, da je do nesreče prišlo zaradi malomarnosti, ipd., najemnik krije sam vse stroške, ki jih utrpi najemodajalec, tudi poslovno škodo.

Zimska oprema, prekrški, zimska uporaba
 1. Vsi avtodomu so opremljeni v skladu z zakonom, torej razen izjemoma, nimajo zimskih pnevmatik, imajo pa dobre gume in verige za pogonska kolesa. Preden odide na pot, mora najemnik sam preveriti, če katera od tujih držav v katere bo potoval, zahteva več od opreme, kakor predpisi v R. Sloveniji. Za vso morebitno škodo ali prekrške bo odgovarjal najemnik sam. (na primer : na Finskem ne velja zavarovanje pozimi, če na avtodomu ni zimskih gum, ipd.). Najemnik odgovarja, tudi za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v avtodomu, torej, kadar je voda v kateremkoli tanku v avtodomu, temperatura v avtodomu ne sme pasti pod 5 C , sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.
 2. Najemnik naj prebere in upošteva vsa navodila najemodajalca na spletni strani, proizvajalca, splošne pogoje, navodila varnostnih organov, serviserjev, ipd. , sicer odgovarja za škodo.
Najem avtodoma za počitnice na Hrvaškem
 1. Najemnik je izrecno seznanjen o Zakonu o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.
 2. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.
Razno

V primerih da pride do okvare ali menjave naročenega avtodoma s strani najemodajalca pred prevzemom avtodoma se najemniku zagotovi avtodom v enakem razredu. Najemnik je dolžen enakovredni avtodom tudi sprejeti brez nadomestil. Avtodomu v standardnem razredu so lahko tudi starejši. Na njih lahko zaradi starejšega letnika pride med najemom tudi do manjših napak, za katere najemodajalec ne odgovarja.

S podpisom najemne pogodbe se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji najema, ki so priloga in sestavni del pogodbe.

Uporaba darilnih oziroma vrednostnih bonov ponudnika storitve
 • Najem je potrebno najaviti vsaj 15 delovnih dni prej in je izvedljiv v kolikor je željeni avtodom prost.
 • Vrednostni oziroma darlini boni veljajo izključno za avtodome standardnega razreda v obdobju nizke sezone med 16. septembrom in 16. aprilom z izjemo krompirjevih počitnic, novega leta ter zimskih počitnic.
 • Vrednostni oziroma darilni bon, je v osnovi veljaven 1 leto od ozdaje bona. Izjemoma je bon veljaven kakor navaja datum na bonu.
 • Vrednostni oziroma darilni boni, katerim poteče veljavnost niso podaljšljivi.
 • Ob prevzemu se plača 125,00€ prevzemnih stroškov (Vključujejo čiščenje, plin, kemikalije. To je enkratni obvezen strošek) ter deponira varščina med 600,00€ in 1.300,00€.

3. FRANKFURTSKA TABELA (Frankfurter Tabelle)

Za lažji izračun, do kakšnega znižanja je potnik v primeru napak pri izvedbi organiziranega potovanja upravičen, je 24. senat Deželnega sodišča v Frankfurtu, ki je na drugi stopnji izključno pristojno za spore v zvezi s turističnimi pogodbami, pripravil pregledno tabelo. Glede na kraj nastanka se je zanjo uveljavilo ime frankfurtska tabela (Frankfurter Tabelle). Tabela je zaradi svoje dodelanosti dosegla precejšen odmev in uporabo tako v Nemčiji kot tudi nekaterih drugih državah (Avstrija, Švica). Pomen ima tako za potnika, ki lahko lažje oceni, kakšen je lahko njegov realen zahtevek do organizatorja. Ker se tako potovanja kot tudi napake, ki se ob njihovi izvedbi pojavljajo, med Nemčijo in Slovenijo ne razlikujejo bistveno, je tabela lahko uporabna tudi za slovenskega potnika, predvsem kot pripomoček ob presoji, kakšno znižanje bi bilo ob določeni napaki primemo zahtevati od organizatorja potovanja.

TABELA NI OBVEZUJOČA! Pri presoji je namreč vedno treba upoštevati okoliščine posamičnega primera.

 1. Pri izračunu dela plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi je treba upoštevati naslednje:
  • Neznatne pomanjkljivosti se ne upoštevajo.
  • Višina odstotka znižanja se v primeru, ko je ta določen v razponu, ravna po intenziteti pomanjkljivosti. Višina je praviloma neodvisna od lastnosti posameznega potnika (starost, spol, posebna občutljivost ali neobčutljivost).
 2. Izjeme:
  • Pri posebnih okoliščinah ali hibah na strani potnika, ki so bile organizatorju ob sklenitvi pogodbe znane, se lahko pri občutni pomanjkljivosti posamezni odstotek iz tabele in najvišji (skupni) odstotek povišata za 50 odstotkov.
  • Pri napakah znotraj III. skupine znižanje odpade, če za potnika očitno ali dokazljivo pomanjkljivosti ni bilo.
 3. Odstotek se praviloma obračuna glede na skupno ceno potovanja (torej tudi stroške prevoza). Pri tem je treba odšteti znesek, ki ga je potnik plačal za zavarovanje potovanja ter doplačila za višji letalski razred:
  • Kolikor pomanjkljivosti trajajo le del celotnega časa potovanja je treba za osnovo vzeti le ustrezni del celotne cene.
  • Izjemoma se lahko pri manjših napakah do največ 10 odstotkov zniža (sorazmerni) del cene bivanja, če se zaradi napake celostno potovanje ni bistveno spremenilo.
  • Pri organiziranem potovanju (primer je krožno potovanje z izključno hotelskim bivanjem) je znižanje treba obračunati od skupne cene potovanja. Če pa se nanaša (napaka) na posamezne dele potovanja, je treba uporabiti točko 3a.
 4. Ob več napakah se odstotki seštevajo:
  • Če sta predmet pogodbe nastanitev in polni penzion, ni dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
   • Skupina I (nastanitev) 50 %
   • Skupina II (prehrana) 50 %
   • Skupina III (ostalo) 30 %
   • Skupina IV (prevoz) 20 %
  • Če sta predmet pogodbe nastanitev in polpenzion, se zvišajo postavke iz skupine 1 za 25 % (z izjemo točke 1/1) in znižajo postavke iz skupine II za 25 %. Pri tem ni dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
   • Skupina I (nastanitev) 62,5 %
   • Skupina II (prehrana) 37,5 %
   • Skupina III (ostalo) 30 %
   • Skupina IV (prevoz) 20 %
  • Če sta predmet pogodbe nastanitev in zajtrk, se zvišajo postavke iz skupine 1 (z izjemo točke 1/1) za 66,6 % m znižajo postavke iz skupine 11 za 66,6 %. Pri tem m dovoljeno preseči naslednjih skupnih odstotkov znotraj posamezne skupine storitev:
   • Skupina I (nastanitev) 83,3 %
   • Skupina II (prehrana) 16,7 %
   • Skupina III (ostalo) 30 %
   • Skupina IV (prevoz) 20 %
  • Če je predmet pogodbe le nastanitev (brez preskrbe oziroma prehrane), se zvišajo postavke iz skupine 1 za 100 % (z izjemo točke 1/1); v posameznem primeru se lahko zviša skupni odstotek skupine 1 do 100 %. Za skupino III ostane skupna višina 30 % in za skupino IV skupna višina 20 %.
Kolikšna znižanja se priznavajo pri napakah nastanitve (skupina I)?
NAPAKA%OPOMBA
Sprememba rezerviranega objekta0-25Odvisno od oddaljenosti
Sprememba krajevne lege (oddaljenost plaže)5-15
Sprememba vrste nastanitve v rezerviranem objektu (hotel namesto bungalova, sprememba nadstropja)5-10
Sprememba vrste sobe:
a) Dvoposteljna namesto enoposteljne20Odvisno, ali so v večji sobi znani potniki
b) Triposteljna namesto enoposteljne25(iz iste skupine) ali neznanci
c) Triposteljna namesto dvoposteljne20-25
d) Štiriposteljna namesto dvoposteljne20-30
Pomanjkljiva oprema sobe:
a) Premajhna površina5-10
b) Ni bilo balkona5-10Če je bil obljubljen /odvisno od letnega časa
c) Ni bilo pogleda na morje5-10Če je bil obljubljen
d) Ni bilo (lastne) kopalnice/stranišča35-25Če sla bila rezervirana
e) Ni bilo (lastnega) stranišča15
f) Ni bilo (lastne) prhe10Če je bila rezervirana
g) Ni bilo klime10-20Če je bila obljubljena /odvisno od letnega časa
h) Ni bilo radia / TV5Če je bil obljubljen
i) Pomanjkljiva oprema5-15
j) Poškodbe (razpoke, vlažnost in podobno)
k) Mrčes, "golazen"10-50
6. Izpad preskrbovalnih naprav:
a) Stranišče15
b) Kopalnica/ bojler s toplo vodo15
c) električna energija/plin10-20
d) Voda10
e) Klima10-20Odvisno od letnega časa
f) Dvigalo5-10Odvisno od nadstropja
Storitve:
a) Popoln izpad25
b) Slabo čiščenje10-20
c) Nezadostna menjava perila (posteljnine, brisač)5-10
Motnje:
a) Hrup podnevi5-25
b) Hrup ponoči10-40
c) Smrad5-15
Ni (obljubljenih) zdravstvenih naprav/ storitev (termalna kopel, masaža)20-40Odvisno od vrste dogovorjenega potovanja (na primer "zdraviliški dopust")
Kolikšna znižanja se priznajo pri napakah v preskrbi - prehrani (skupina II)?
NAPAKA%OPOMBA
Popoln izpad50
Vsebinske napake:
a) Enolični jedilnik5
b) Prehladne jedi10
c) Pokvarjene (neužitne) jedi20-30
Storitve:
a) Samopostrežba (namesto natakarja)10-15
b) Dolgo čakanje5-10
c) Obrok v izmenah10
d) Umazana miza5-10
e) Umazani krožniki. pribor10-15
Brez klime v jedilnici5-10Če je bila obljubljena
Kolikšna znižanja se priznajo pri ostalih (različnih) napakah (skupina III)?
NAPAKA%OPOMBA
Ni bilo zunanjega bazena oziroma je bil umazan10-20Če je bil obljubljen
Ni bilo pokritega bazena:
a) Ob zunanjem bazenu10
b) Ko ni zunanjega bazena20
Ni bilo savne5
Ni bilo teniškega igrišča5-10
Ni bilo ni golfa3-5
Ni bilo šole jadranja, surfanja ali potapljaške šole5-10
Ni bilo možnosti jahanja5-10
Ni bilo varstva otrok5-10
Ni bilo možnosti kopanja v morju10-20
Umazana plaža10-20
Ni bilo ležalnikov, senčnikov5-10
Ni bilo okrepčevalnice ali bara na plaži0-5
Ni bilo nudistične (FKK) plaže10-20
Ni bilo restavracije ali trgovine:0-5
a) Pri oskrbi v hotelu10-20
b) Pri lastni oskrbi5-15
Ni bilo razvedrila (disko, nočni klub, kino, animacija)5-15
Ni bilo butikov ali trgovske ulice0-5
Ob križarjenju je izpadel ogled dežele20-30Sorazmerni del cene potovanja za vsak dan, ko ni bilo izleta
Ni bilo vodenja:
a) Slaba organizacija0-5
b) Pri potovanjih z ogledi10-20
c) Pri študijskih potovanjih s strokovnim vodstvom20-30Če je bilo obljubljeno
Izguba časa zaradi nujne preselitve:Del cene potovanja za:
a) V istem hoteluPol dneva
b) V drug hotelVes dan
Kolikšna znižanja se priznajo pri napakah prevoza (skupina IV)?
NAPAKA%OPOMBA
Več kot štiriurna zamuda pri odhodu letala5In sorazmeren del cene potovanja za en dan za vsako nadaljnjo uro
Napaka v kvaliteti storitve:
a) Nižji razred10-15
b) Znaten odmik od normalnega standarda5-10
Storitve:
a) Oskrba5
b) Izostanek razvedrila, normalnega za posamezni letalski razred (radio, film in podobno)5
Zamenjava prevoznega sredstvaDel cene potovanja, ki odpade na zamudo zaradi spremembe
Ni bilo prevoza z letališča (železniške postaje) do hotelastroški nadomestnega prevoza